Asennus

Perusasennuksen hinta 600€

Perus­a­sen­nus hin­ta sisäl­tää seuraavaa:

- Sisä- ja ulko­yk­si­kön väli­sen put­ki­tuk­sen nel­jään met­riin asti.
- Sisä- ja ulko­yk­si­kön väli­sen säh­köis­tyk­sen.
- Kon­dens­si­ve­si­let­ku sisäyk­si­kös­tä joh­det­tu­na kaa­dol­la ulko­yk­si­kön alle.
- Put­kien kote­loin­ti val­koi­sel­la kou­rul­la 80x60mm. Rus­kea myös mah­dol­li­nen.
- Yhden läpi­vien­nin kevyeen raken­tee­seen (puu, kip­si­le­vy, yms.)
- Ulko­yk­si­kön asen­nuk­sen sei­nä­te­li­neel­le alle 1,2 m kor­keu­teen.
- Ulko­yk­si­kön ja teli­neen väliin väri­nän­vai­men­nus­ku­mit.
- Säh­kön­syö­tön kyt­ken­nän val­mii­seen pis­to­ra­si­aan pis­to­tul­pal­la tai tur­va­kyt­ki­mel­lä.
- Lait­teen toi­mi­tus koh­tee­seen.
- Yksi asen­nus­käyn­ti
- Put­kis­ton tyh­jiöin­ti ja var­men­nus tyhjiömittarilla.

Asennustyön takuu 1 vuosi ja laitetakuut maahantuojan ilmoituksen mukaisesti.

Mah­dol­li­ses­ti erik­seen lisää veloi­tet­ta­vat lisä­työt ja tarvikkeet:

– Maa­tu­ki­te­li­ne ulko­yk­si­köl­le. Ei sisäl­lä poh­ja­töi­tä. 120€
– Korot­ta­va sok­ke­li­te­li­ne ulko­yk­si­köl­le. 40€
– Put­kis­ton lisä­met­rit 4m jäl­keen, sis. kote­loin­nin ja säh­kö­joh­dot. 40€ /m
– Lisä läpi­vien­nit, puu­ra­ken­teet. 30€
– Läpi­vien­nit kova­me­tal­li­te­räl­lä rei­kä­tii­leen, sipo­rex. 50€
– Rus­kea kote­loin­ti put­kis­tol­le. (tila­taan erik­seen) 15€ /m
– Muut erik­seen sovit­ta­vat lisä­työt esim. pur­ku­työt. 62€ /h
– Pure­tun lait­teen pois vien­ti ja jäte­mak­su. 40€
Ulko­yk­si­kön asen­nus ryö­min­tä­ti­laan tai put­kis­to­jen veto väli­kat­toon. 50€
– Ilma­läm­pö­pum­pun asen­nus saa­ris­toon. Asiak­kaan veneel­lä. Alk. 80€
– Ulko­yk­si­kön suo­ja­ko­te­lo asen­net­tu­na. (tila­taan erik­seen, maa­la­ma­ton) 170€
– Ulko­yk­si­kön suo­ja­ka­tos asen­net­tu­na. 125€

Saa­ris­toon teh­tä­vät työt hin­noi­tel­laan erikseen.