Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumppu sopii lähes joka paikkaan

Ilma­läm­pö­pum­pul­la läm­mi­tät ja vii­len­nät koti­si, kesä­mök­ki­si ja muut tilat hel­pos­ti ja ener­gi­aa sääs­täen. Ilma­läm­pö­pum­pul­la vii­len­nät kesä­kuu­mal­la ja sääs­tät läm­mi­tys­ku­luis­sa tal­ven pak­ka­sil­la, uuden tehok­kaam­man ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­män kyl­mä­ai­neen (R32 jon­ka CO kuor­mi­tus on alle kol­man­nes ver­rat­tu­na edel­li­seen R410 kyl­mä­ai­nee­seen) ansios­ta ilma­läm­pö­pump­pua voi­daan hyö­dyn­tää jopa alle -30 astee­seen asti.

Tuu­li­niit­ty Oy tar­jo­aa eri­lai­set ilma­läm­pö­pum­put laa­jas­ta vali­koi­mas­taan Vaa­san ja Poh­jan­maan alu­eel­la. Ota yhteyt­tä, niin autam­me sinun koh­tee­see­si sopi­van pum­pun valinnassa.

Ilmalämpöpumput

GREE Console -ilmalämpöpumppu

GREE Con­so­le ilma­läm­pö­pump­pu on tyy­li­käs sei­nää vas­ten lat­tian rajaan sijoi­tet­ta­va lämmitin/viilennyslaite. Se levit­tää läm­mön tasai­ses­ti huo­ne­ti­laan ylös­päin puhal­ta­mal­la ja halu­tes­sa­si napin pai­nal­luk­sel­la saman­ai­kai­ses­ti myös lait­teen alao­sas­ta. Näin läm­mön jakau­tu­mi­nen saa­daan opti­moi­tua tasaiseksi.

GREE Amber -ilmalämpöpumppu

Maa­il­man suu­rin läm­pö­pump­pu­val­mis­ta­ja Gree on tuo­nut mark­ki­noil­le huip­pu-uutuu­den Amber ilma­läm­pö­pum­pun. Gree Amber ilma­läm­pö­pump­pu on sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen että erit­täin tehokas.

Gree R32 Multi-Split ilmalämpöpumppu

GREE Mul­ti-Split on kah­del­la sisäyk­si­köl­lä varus­tet­tu ilma­läm­pö­pump­pu kotien ja toi­mis­to­jen jääh­dyt­tä­mi­seen ja läm­mit­tä­mi­seen. Kehit­ty­nyt invert­te­ri­tek­niik­ka mah­dol­lis­taa hyvän ener­gia­te­hok­kuu­den ja hil­jai­sen käyntiäänen.

GREE sivulta puhaltava kattoasennusmallin ilmalämpöpumppu

GREE U-Match sar­jan kat­toon asen­net­ta­vat sivul­ta puhal­ta­vat mal­lit vii­len­tä­vät tehok­kaas­ti ja miel­lyt­tä­väs­ti niin toi­mis­to­ti­lat, ravin­to­lat, kokous­ti­lat kuin muut vas­taa­vat suu­ret tilat. Lait­teis­ton sisäyk­sik­kö asen­ne­taan kat­toon, jos­ta se puhal­taa vii­len­ne­tyn ilman yhdel­tä sivul­ta pys­tyen näin vii­len­tä­mään suu­ren­kin tilan.

GREE kattokasetti -mallin ilmalämpöpumppu

GREE U-Match sar­jan kat­to­ka­se­tit vii­len­tä­vät tehok­kaas­ti ja miel­lyt­tä­väs­ti toi­mis­to­ti­lat, lii­ke­ti­lat, ravin­to­lat, kokous­ti­lat ja vas­taa­vat suu­ret tilat. Lait­teis­ton sisäyk­sik­kö asen­ne­taan kat­toon, jos­ta se jakaa vii­len­ne­tyn ilman nel­jäl­le sivul­le pys­tyen näin vii­len­tä­mään suu­ren­kin tilan vedot­to­mas­ti. Lait­teen ohjaus tapah­tuu lan­gat­to­mas­ti kaukosäätimellä.

Ilmalämpöpumput säästävät energiaa ja rahaa

Ilma­läm­pö­pump­pu läm­mit­tää asuin­ti­lat tehok­kaas­ti ja hyväl­lä hyö­ty­suh­teel­la. Myös tilo­jen jääh­dy­tys on ilma­läm­pö­pum­pul­la edul­lis­ta toteuttaa.

Kaik­ki Sca­nof­fice Oy:n maa­han­tuo­mat ilma­läm­pö­pum­put ovat teh­ty toi­mi­maan Suo­men anka­ris­sa olo­suh­teis­sa. Ilma­läm­pö­pump­pu toi­mii kai­kis­sa ulko­läm­pö­ti­lois­sa ja se on luo­tet­ta­va ja pit­kä­ai­kai­nen läm­mön­läh­de poh­joi­sen kotei­hin ja mikä paras­ta, voit sääs­tää öljy- tai suo­ra­säh­kö­läm­mit­tei­sen asun­to­si läm­mi­tys­ku­luis­sa jopa 55%

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput

Mitsubishi Electric MSZ-AP ilmalämpöpumppu

Uusi Mit­su­bis­hi Elect­ric MSZ-AP ilma­läm­pö­pump­pu jat­kaa Mit­su­bis­hi Elect­ricin tutuk­si tul­lut­ta laa­tua­jat­te­lua. MSZ-AP ilma­läm­pö­pump­pu on kom­pak­tin kokoi­nen, hil­jai­nen ja levit­tää läm­pöä tasai­ses­ti. Vain paras laa­tu on kyl­lin hyvää!

Mitsubishi Electric MSZ-FH ilmalämpöpumppu

Mit­su­bis­hi Elect­ric FH ilma­läm­pö­pump­pu on teh­ty toi­mi­maan Suo­men anka­ris­sa olo­suh­teis­sa. Lai­te toi­mii kai­kis­sa ulko­läm­pö­ti­lois­sa ja se on luo­tet­ta­va läm­mön­läh­de poh­joi­sen kotei­hin vuo­sik­si eteenpäin. 

Mitsubishi Electric – MSZ-LN ilmalämpöpumppu

Uuden ajan ilma­läm­pö­pump­pu. Täy­sin uusi muo­toi­lu, uusi ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen kyl­mä­ai­ne sekä sil­miä hive­le­vät väri­vii­meis­te­lyt. Uusi mal­li­sar­ja toi­mii par­haal­la saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­val­la ener­gia­luo­kal­la, ja on täyn­nä uusia ominaisuuksia.

Mitsubishi Electric MSZ-EF ilmalämpöpumppu

Zen. Läm­pö­pump­pu. Uusi tuu­li muo­toi­lee maa­il­maa. Mit­su­bis­hi Elect­ric EF-mal­lin ilma­läm­pö­pum­put ovat tyy­lik­käi­tä design tuot­tei­ta, muo­toi­lun lisäk­si EF-mal­lin ilma­läm­pö­pum­put läm­mit­tä­vät ja vii­len­tä­vät koti­si tehok­kaas­ti tar­peen mukaan.

Mitsubishi Electric multisplit lämpöpumput

Mit­su­bis­hi Elect­ric mul­ti­split ilma­läm­pö­pum­puis­sa yhteen ulko­yk­sik­köön kyt­ke­tään kah­des­ta vii­teen sisäyk­sik­köä. Mul­ti­split pump­pu­ja käy­te­tään moni­ker­rok­si­sis­sa asuin­ra­ken­nuk­sis­sa sekä toimistotiloissa .

Mitsubishi Electric MSZ-SF ilmalämpöpumppu

Kuis­kaa­van hil­jai­nen Mit­su­bis­hi Elect­ric SF -ilma­läm­pö­pump­pu tuot­taa miel­lyt­tä­vää läm­pöä pie­nil­lä ener­gia­kus­tan­nuk­sil­la. Kun ener­gi­aa sääs­tyy, sääs­tyy myös sel­viä euro­ja ja ener­giays­tä­väl­li­ses­tä läm­mös­tä kiit­tää myös luonto. 

Mitsubishi Electric SLZ-M kattokasetti mallisarjan ilmalämpöpumppu

Mit­su­bis­hi Elect­ric M-mal­lin ilma­läm­pö­pum­put asen­ne­taan kat­toon ja ne jaka­vat puhal­lusil­man tasai­ses­ti nel­jään suuntaan.

Mitsubishi Electric MFZ-KJ lattiamallin ilmalämpöpumppu

Ener­gia­te­ho­kas ja tyy­li­käs lat­ti­mal­lin ilma­läm­pö­pump­pu MFZ-KJ sopii mitä vaa­ti­vim­piin tiloihin.

Panasonic Nordic ilmalämpöpumput

Panasonic Nordic CZ 9/12

Uusi kyl­mä­ai­ne R32 nos­taa tes­ti­me­nes­tys­tä kerän­neet Pana­so­nicit par­haim­paan ener­gia­luok­kaan. Suo­men suo­si­tuim­mas­sa ilma­läm­pö­pum­pus­sa on nyt jous­ta­va yllä­pi­to­läm­pö (8–15 °C). Mal­li sopii hyvin myös ker­ros­ta­loa­sun­non viilentäjäksi.

Panasonic Nordic HZ 9/12

Uusi kyl­mä­ai­ne R32 nos­taa tes­ti­me­nes­tys­tä kerän­neet Pana­so­nicit par­haim­paan ener­gia­luok­kaan. HZ-mal­lis­to tuot­taa läm­pöä jopa 35 asteen pak­ka­ses­ta ja tar­jo­aa yli kah­den kilowa­tin läm­mi­tys­te­hon vie­lä -25 astees­sa. Erin­omai­nen hyö­ty­suh­de (SCOP 5,2), Eco­na­vi-ohjaus, nano­tek­no­lo­gi­aan perus­tu­va ilman­puh­dis­tus ja tak­ka­toi­min­to teke­vät ener­gian sääs­tä­mi­ses­tä todel­la muka­vaa. Uusi kyl­mä­ai­ne pie­nen­tää hii­li­ja­lan­jäl­jen neljäsosaan.

Panasonic Nordic LZ 25/35 ilmalämpöpumput

Pana­so­nicin uusi LZ-mal­li­sar­ja on suun­ni­tel­tu mata­liin tiloi­hin, joi­hin ei nor­maa­li­kor­kui­nen sisäyk­sik­kö suju­vas­ti mah­du. Sisäyk­si­kön kor­keus vain 249mm ja syvyys 355mm. Tes­tat­tu tuot­to -35 °C:een. Ener­gia­luok­ka A++. Uusi kyl­mä­ai­ne R32. Sopii eri­tyi­ses­ti van­ho­jen CKE tai DKE mal­lien korvaajaksi.

Panasonic Nordic NZ 9/12

Kotiin, mökil­le tai auto­tal­liin PANA­SO­NIC INVER­TER NZ9SKE ilma­läm­pö­pump­pu. Uusi ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi R32 kyl­mä­ai­ne pie­nen­tää ilma­läm­pö­pum­pun hii­lil­ja­lan­jäl­keä huo­mat­ta­vas­ti. Uudes­sa NZ ilma­läm­pö­pum­pus­sa on myös super ohut sisäyk­sik­kö, jon­ka syvyys vain 19,4cm. Yllä­pi­to­läm­pö­ti­la ase­tet­ta­vis­sa +8∼+15 ºC välil­le. Tämä on erin­omai­nen omi­nai­suus vapaa-aja­na­sun­to­jen, varas­to­jen ja auto­tal­lien lämmitykseen.

Panasonic Nordic VZ 9/12

Pana­so­nicin VZ-mal­lit ovat tehok­kaim­pia asuin­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja ilma­läm­pö­pump­pu­ja. Uusi R32-kyl­mä­ai­ne paran­taa hyö­ty­suh­det­ta ja tekee lait­tees­ta entis­tä­kin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­män. Mal­lit puris­ta­vat läm­pöä jopa 35 asteen pak­ka­ses­ta. Läm­pö­ak­ku lyhen­tää sula­tus­jak­so­ja ja paran­taa hyö­ty­suh­det­ta. Ener­gia­luok­ka paras mah­dol­li­nen myös jääh­dy­tyk­ses­sä. Kun tähän lisä­tään yllä­pi­to­läm­mi­tys, aurin­gon­va­loon rea­goi­va Eco­na­vi-ohjaus, nano­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­vä ilman­puh­dis­tus ja tak­ka­toi­min­to, saat kotii­si kai­ken, mitä voit läm­pö­pum­pul­ta toivoa.

Kaikki muutkin merkit tilattavissa kauttani.

Ota yhteyt­tä