Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumppu sopii lähes joka paikkaan

Ilma­läm­pö­pum­pul­la läm­mi­tät ja vii­len­nät koti­si, kesä­mök­ki­si ja muut tilat hel­pos­ti ja ener­gi­aa sääs­täen. Ilma­läm­pö­pum­pul­la vii­len­nät kesä­kuu­mal­la ja sääs­tät läm­mi­tys­ku­luis­sa tal­ven pak­ka­sil­la, uuden tehok­kaam­man ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­män kyl­mä­ai­neen (R32 jon­ka CO kuor­mi­tus on alle kol­man­nes ver­rat­tu­na edel­li­seen R410 kyl­mä­ai­nee­seen) ansios­ta ilma­läm­pö­pump­pua voi­daan hyö­dyn­tää jopa alle -30 astee­seen asti.

Tuu­li­niit­ty Oy tar­jo­aa eri­lai­set ilma­läm­pö­pum­put laa­jas­ta vali­koi­mas­taan Vaa­san ja Poh­jan­maan alu­eel­la. Ota yhteyt­tä, niin autam­me sinun koh­tee­see­si sopi­van pum­pun valin­nas­sa.

Ilmalämpöpumput

Gree U-Crown -ilmalämpöpumppu

GREE U-Crown 35-A/2/W on ilma­läm­pö­pump­pu, joka ei pak­kas­ta pel­kää. U-Crown on suun­ni­tel­tu sekä val­mis­tet­tu toi­mi­maan Poh­jo­lan äärio­lo­suh­teis­sa. Tyy­li­käs WiFi:llä varus­tet­tu samp­pan­jan­vä­ri­nen sisäyk­sik­kö on vain 17 cm ohut.

GREE Amber -ilmalämpöpumppu

Maa­il­man suu­rin läm­pö­pump­pu­val­mis­ta­ja Gree on tuo­nut mark­ki­noil­le huip­pu-uutuu­den Amber ilma­läm­pö­pum­pun. Gree Amber ilma­läm­pö­pump­pu on sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen että erit­täin teho­kas.

Gree R32 Multi-Split ilmalämpöpumppu

GREE Mul­ti-Split on kah­del­la sisäyk­si­köl­lä varus­tet­tu ilma­läm­pö­pump­pu kotien ja toi­mis­to­jen jääh­dyt­tä­mi­seen ja läm­mit­tä­mi­seen. Kehit­ty­nyt invert­te­ri­tek­niik­ka mah­dol­lis­taa hyvän ener­gia­te­hok­kuu­den ja hil­jai­sen käyn­ti­ää­nen.

GREE Hansol -ilmalämpöpumppu

Gree Han­sol -ilma­läm­pö­pum­pun kehit­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na oli kehit­tää kyl­miin ilmas­to-olo­suh­tei­siin suun­ni­tel­tu ilma­läm­pö­pump­pu par­haa­seen A+++ ener­gia­te­hok­kuus­luok­kaan. Han­sol-mal­li­sar­jas­sa kaik­ki kom­po­nen­tit ovat paras­ta saa­ta­vil­la ole­vaa laa­tua ja sik­si sen toi­min­ta­var­muus on taat­tu vuo­sik­si eteen­päin.

GREE Console -ilmalämpöpumppu

GREE Con­so­le ilma­läm­pö­pump­pu on tyy­li­käs sei­nää vas­ten lat­tian rajaan sijoi­tet­ta­va lämmitin/viilennyslaite. Se levit­tää läm­mön tasai­ses­ti huo­ne­ti­laan ylös­päin puhal­ta­mal­la ja halu­tes­sa­si napin pai­nal­luk­sel­la saman­ai­kai­ses­ti myös lait­teen alao­sas­ta. Näin läm­mön jakau­tu­mi­nen saa­daan opti­moi­tua tasai­sek­si.

GREE Kaksois-Split -ilmalämpöpumppu

GREE Free Match 2+1 on kah­del­la sisäyk­si­köl­lä varus­tet­tu ilma­läm­pö­pump­pu kotien ja toi­mis­to­jen ilman­jääh­dyt­tä­mi­seen ja läm­mit­tä­mi­seen. Maa­il­man suu­rim­pa­na ilma­läm­pö­pump­pu­val­mis­ta­ja­na GREE:n suu­ret tuo­tan­to­sar­jat mah­dol­lis­ta­vat huip­pu­laa­tui­set tuot­teet kil­pai­lu­ky­kyi­seen han­kin­ta­hin­taan.

GREE sivulta puhaltava kattoasennusmallin ilmalämpöpumppu

GREE U-Match sar­jan kat­toon asen­net­ta­vat sivul­ta puhal­ta­vat mal­lit vii­len­tä­vät tehok­kaas­ti ja miel­lyt­tä­väs­ti niin toi­mis­to­ti­lat, ravin­to­lat, kokous­ti­lat kuin muut vas­taa­vat suu­ret tilat. Lait­teis­ton sisäyk­sik­kö asen­ne­taan kat­toon, jos­ta se puhal­taa vii­len­ne­tyn ilman yhdel­tä sivul­ta pys­tyen näin vii­len­tä­mään suu­ren­kin tilan.

GREE kattokasetti -mallin ilmalämpöpumppu

GREE U-Match sar­jan kat­to­ka­se­tit vii­len­tä­vät tehok­kaas­ti ja miel­lyt­tä­väs­ti toi­mis­to­ti­lat, lii­ke­ti­lat, ravin­to­lat, kokous­ti­lat ja vas­taa­vat suu­ret tilat. Lait­teis­ton sisäyk­sik­kö asen­ne­taan kat­toon, jos­ta se jakaa vii­len­ne­tyn ilman nel­jäl­le sivul­le pys­tyen näin vii­len­tä­mään suu­ren­kin tilan vedot­to­mas­ti. Lait­teen ohjaus tapah­tuu lan­gat­to­mas­ti kau­ko­sää­ti­mel­lä.

GREE Fresh Wind -lämpöpumppu

GREE Fresh Wind on lat­tial­la sei­so­va ”tor­ni­mal­li­nen” läm­pö­pump­pu. Fresh Wind vii­len­tää sekä läm­mit­tää tilat, jois­sa tehon­tar­ve on suu­ri. Lait­teen suu­ren vii­len­nys- sekä läm­mi­tys­te­hon vuok­si, lai­te sovel­tuu esi­mer­kik­si toi­mis­toon, ravin­to­laan, lii­ke­ti­laan tai mui­hin suu­rem­piin tiloi­hin. 

Ilmalämpöpumput säästävät energiaa ja rahaa

Ilma­läm­pö­pump­pu läm­mit­tää asuin­ti­lat tehok­kaas­ti ja hyväl­lä hyö­ty­suh­teel­la. Myös tilo­jen jääh­dy­tys on ilma­läm­pö­pum­pul­la edul­lis­ta toteut­taa.

Kaik­ki Sca­nof­fice Oy:n maa­han­tuo­mat ilma­läm­pö­pum­put ovat teh­ty toi­mi­maan Suo­men anka­ris­sa olo­suh­teis­sa. Ilma­läm­pö­pump­pu toi­mii kai­kis­sa ulko­läm­pö­ti­lois­sa ja se on luo­tet­ta­va ja pit­kä­ai­kai­nen läm­mön­läh­de poh­joi­sen kotei­hin ja mikä paras­ta, voit sääs­tää öljy- tai suo­ra­säh­kö­läm­mit­tei­sen asun­to­si läm­mi­tys­ku­luis­sa jopa 55%

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput

Mitsubishi Electric MSZ-AP ilmalämpöpumppu

Uusi Mit­su­bis­hi Elect­ric MSZ-AP ilma­läm­pö­pump­pu jat­kaa Mit­su­bis­hi Elect­ricin tutuk­si tul­lut­ta laa­tua­jat­te­lua. MSZ-AP ilma­läm­pö­pump­pu on kom­pak­tin kokoi­nen, hil­jai­nen ja levit­tää läm­pöä tasai­ses­ti. Vain paras laa­tu on kyl­lin hyvää!

Mitsubishi Electric MSZ-FH ilmalämpöpumppu

Mit­su­bis­hi Elect­ric FH ilma­läm­pö­pump­pu on teh­ty toi­mi­maan Suo­men anka­ris­sa olo­suh­teis­sa. Lai­te toi­mii kai­kis­sa ulko­läm­pö­ti­lois­sa ja se on luo­tet­ta­va läm­mön­läh­de poh­joi­sen kotei­hin vuo­sik­si eteen­päin. 

Mitsubishi Electric – MSZ-LN ilmalämpöpumppu

Uuden ajan ilma­läm­pö­pump­pu. Täy­sin uusi muo­toi­lu, uusi ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen kyl­mä­ai­ne sekä sil­miä hive­le­vät väri­vii­meis­te­lyt. Uusi mal­li­sar­ja toi­mii par­haal­la saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­val­la ener­gia­luo­kal­la, ja on täyn­nä uusia omi­nai­suuk­sia.

Mitsubishi Electric MSZ-EF ilmalämpöpumppu

Zen. Läm­pö­pump­pu. Uusi tuu­li muo­toi­lee maa­il­maa. Mit­su­bis­hi Elect­ric EF-mal­lin ilma­läm­pö­pum­put ovat tyy­lik­käi­tä design tuot­tei­ta, muo­toi­lun lisäk­si EF-mal­lin ilma­läm­pö­pum­put läm­mit­tä­vät ja vii­len­tä­vät koti­si tehok­kaas­ti tar­peen mukaan.

Mitsubishi Electric multisplit lämpöpumput

Mit­su­bis­hi Elect­ric mul­ti­split ilma­läm­pö­pum­puis­sa yhteen ulko­yk­sik­köön kyt­ke­tään kah­des­ta vii­teen sisäyk­sik­köä. Mul­ti­split pump­pu­ja käy­te­tään moni­ker­rok­si­sis­sa asuin­ra­ken­nuk­sis­sa sekä toi­mis­to­ti­lois­sa .

Mitsubishi Electric MSZ-SF ilmalämpöpumppu

Kuis­kaa­van hil­jai­nen Mit­su­bis­hi Elect­ric SF -ilma­läm­pö­pump­pu tuot­taa miel­lyt­tä­vää läm­pöä pie­nil­lä ener­gia­kus­tan­nuk­sil­la. Kun ener­gi­aa sääs­tyy, sääs­tyy myös sel­viä euro­ja ja ener­giays­tä­väl­li­ses­tä läm­mös­tä kiit­tää myös luon­to. 

Mitsubishi Electric SLZ-M kattokasetti mallisarjan ilmalämpöpumppu

Mit­su­bis­hi Elect­ric M-mal­lin ilma­läm­pö­pum­put asen­ne­taan kat­toon ja ne jaka­vat puhal­lusil­man tasai­ses­ti nel­jään suun­taan.

Mitsubishi Electric MFZ-KJ lattiamallin ilmalämpöpumppu

Ener­gia­te­ho­kas ja tyy­li­käs lat­ti­mal­lin ilma­läm­pö­pump­pu MFZ-KJ sopii mitä vaa­ti­vim­piin tiloi­hin.