Putkiasennus- ja LVI-työt Vaasan ja Pohjanmaan alueella

Tuu­li­niit­ty Oy on Vaa­sa­lai­nen yri­tys, jon­ka toi­mia­loi­hin kuu­luu myös kai­ken­lai­set LVI-alan työt.

Voit tila­ta put­ki­mie­hen pik­ku­hom­miin tai teke­mään suu­rem­pia koko­nai­suuk­sia. Toi­mim­me Vaa­sas­sa, Poh­jan­maal­la ja lähia­lueil­la, pal­ve­lem­me niin yri­tyk­siä että kotitalouksia.

Asen­nus -ja muut put­ki­työt teh­dään AINA niin, että voi jäl­keen­päin ylpeä­nä sanoa että on sen itse tehnyt.

Toi­min­taam­me kuu­luu kai­ken­lai­set LVI-alan työt, remon­toin­ti ml. vesi­ka­lus­tei­den vaih­dot ja huol­lot, esim.

  • Put­ki­vuo­dot
  • Hanan vaih­ta­mi­nen
  • WC-lait­teen kytkentä
  • Läm­mi­ty­pat­te­rei­den ja läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien vaih­to ja huolto
  • Put­kia­sen­nuk­set
  • Lat­tia­läm­mi­tyk­set
  • Pien­ta­lo­jen putkiremontit
  • Ym. LVI-alan työt

Ota yhteyttä ja katsotaan paras ratkaisu sinulle.