Tuuliniitty Oy

Ilmalämpöpumput laajasta valikoimasta Vaasan ja Pohjanmaan alueella.

Lämpöä ja viilennystä samasta laitteesta

Ilma­läm­pö­pum­pun ulko­yk­sik­kö ottaa läm­pö­ener­gi­aa ulkoil­mas­ta ja siir­tää sen sisäil­maan sisäyk­si­kön avul­la. Pum­pun oikea sijoit­te­lu on erit­täin tär­ke­ää, jot­ta sii­tä saa­daan kaik­ki hyö­ty irti. Olen­nais­ta on, että ilma­vir­ta pää­see liik­ku­maan vapaas­ti.
Ajan kulues­sa ilma­läm­pö­pump­pu kan­nat­taa myös huol­lat­taa, jot­ta sen hyö­ty­suh­de pysyy korkeana.

Ota yhteyt­tä, niin sel­vi­te­tään mikä pump­pu mal­li sopii par­hai­ten sinun tarpeisiisi.

Tuotevalikoima

Ilmalämpöpumput

Ilma­läm­pö­pum­pul­la läm­mi­tät ja vii­len­nät koti­si, kesä­mök­ki­si ja muut tilat hel­pos­ti ja ener­gi­aa sääs­täen. Ilma­läm­pö­pum­pul­la vii­len­nät kesä­kuu­mal­la ja sääs­tät läm­mi­tys­ku­luis­sa tal­ven pakkasilla.

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput

Ilma­läm­pö­pump­pu läm­mit­tää asuin­ti­lat tehok­kaas­ti ja hyväl­lä hyö­ty­suh­teel­la. Myös tilo­jen jääh­dy­tys on ilma­läm­pö­pum­pul­la edul­lis­ta toteuttaa.

Ilma-vesilämpöpumput

Mit­su­bis­hi Elect­ric ilma-vesi­läm­pö­pum­pul­la sääs­tät jopa yli 50% läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa, samal­la ympä­ris­tös­tä välittäen.

Putkiasennus- ja LVI-työt Vaasan ja Pohjanmaan alueella

Kun tar­vit­set put­ki­mies­tä Vaa­san ja Poh­jan­maan alu­eel­la, Tuu­li­niit­ty Oy hoi­taa hom­man laa­dus­ta tin­ki­mät­tä, ota yhteyt­tä! Käyt­tö­ve­si- ja läm­mi­tys­put­ki­kor­jauk­set, vie­mä­ri­työt, lat­tia­läm­mi­tys asen­nuk­set ym. put­ki­työt, niin sanee­raus- kuin uudis­koh­teis­sa kor­ja­ten, asen­taen ja huoltaen.

Asen­nus -ja muut put­ki­työt teh­dään AINA niin, että voi jäl­keen­päin ylpeä­nä sanoa että on sen itse tehnyt.