Ilma-vesilämpöpumput

Lyhyesti Ilma-vesilämpöpumpuista

Ilma-vesi­läm­pö­pump­pu ottaa ener­gian­sa ilmas­ta, jol­loin voit unoh­taa pora­kai­vot tai läm­mön­ke­ruu­put­kis­tot kuten maa­läm­mös­sä. VIL­Piä voit käyt­tää sekä pat­te­ri- että lat­tia­läm­mi­tys­tä käyt­tä­viin jär­jes­tel­miin, sama pump­pu läm­mit­tää niin käyt­tö­ve­den kuin läm­mi­tys­jär­jes­tel­män­kin.

VILPin voi asen­taa useim­piin koh­tei­siin, mut­ta suun­nit­te­lus­sa kan­nat­taa tur­vau­tua aina ammat­ti­lai­sen apuun, joka kar­toit­taa koh­tee­si  ja suo­sit­te­lee koh­tee­seen sopi­vin­ta mal­lia. VILP kan­nat­taa asen­taa van­han jär­jes­tel­män rin­nal­le, aina kun se on mah­dol­lis­ta.

Oikein asen­ne­tut ilma-vesi­läm­pö­pum­put voi­vat pie­nen­tää läm­mi­tys­las­kun par­haim­mil­laan jopa puo­leen!

Ilma-vesilämpöpumput

Mitsubishi Electric Ecodan ilmavesilämpöpumppu

Ilma­ve­si­läm­pö­pump­pu läm­mi­tyk­seen ja läm­pi­män käyt­tö­ve­den tuot­toon. Mit­su­bis­hi Elect­ric Eco­dan ilma­ve­si­läm­pö­pump­pu por­taat­to­mal­la invert­te­ri­tek­nii­kal­la.

Mitsubishi Electric Ecodan Hydrobox

Eco­dan Hydro­box mah­dol­lis­taa ener­gi­aa sääs­tä­vän läm­mi­tys­jär­jes­tel­män hel­pon ja nopean asen­nuk­sen pie­niin ja kes­ki­suu­riin kiin­teis­töi­hin.