Vesi-ilmalämpöpumput

Lyhyesti Vesi-ilmalämpöpumpuista

Vesi-ilma­läm­pö­pump­pu ottaa ener­gian­sa ilmas­ta, jol­loin voit unoh­taa pora­kai­vot tai läm­mön­ke­ruu­put­kis­tot kuten maa­läm­mös­sä. VIL­Piä voit käyt­tää sekä pat­te­ri- että lat­tia­läm­mi­tys­tä käyt­tä­viin jär­jes­tel­miin, sama pump­pu läm­mit­tää niin käyt­tö­ve­den kuin lämmitysjärjestelmänkin.

VILPin voi asen­taa useim­piin koh­tei­siin, mut­ta suun­nit­te­lus­sa kan­nat­taa tur­vau­tua aina ammat­ti­lai­sen apuun, joka kar­toit­taa koh­tee­si  ja suo­sit­te­lee koh­tee­seen sopi­vin­ta mal­lia. VILP kan­nat­taa asen­taa van­han jär­jes­tel­män rin­nal­le, aina kun se on mahdollista.

Oikein asen­ne­tut vesi-ilma­läm­pö­pum­put voi­vat pie­nen­tää läm­mi­tys­las­kun par­haim­mil­laan jopa puoleen!

Vesi-ilmalämpöpumput

Mitsubishi Electric Ecodan ilmavesilämpöpumppu

Mit­su­bis­hi Elect­ric Eco­dan -ilma-vesi­läm­pö­pump­pu läm­mi­tyk­seen ja läm­pi­män käyt­tö­ve­den tuot­toon. Por­taa­ton invertteritekniikka.

Täy­sin uusi sää­tö­jär­jes­tel­mä ja lukui­sat muut omi­nai­suu­det mak­si­moi­vat läm­mi­tyk­sen ener­gia­te­hok­kuu­den, mikä näkyy myös sähkölaskussasi.

Mitsubishi Electric Ecodan Hydrobox

Mit­su­bis­hi Elect­ric Hydro­box mah­dol­lis­taa ener­gi­aa sääs­tä­vän läm­mi­tys­jär­jes­tel­män hel­pon ja nopean asen­nuk­sen pie­niin ja kes­ki­suu­riin kiinteistöihin.

Ener­gia­pi­hin läm­pö­pump­pu­tek­nii­kan avul­la voit sääs­tää jopa puo­let lämmityskustannuksistasi.